ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSOROVEREENKOMST

Stichting Vrienden van Cortemich hierna te noemen De Stichting

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • De Stichting: De gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Sponsor: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan De Stichting geld en/of andere middelen ter beschikking stelt in het kader van een sponsorovereenkomst.
 • Overeenkomst: De sponsorovereenkomst tussen De Stichting en sponsor.
 • Communicatiemiddelen: Alle communicatiemiddelen waarmee sponsor zich binnen De Stichting kan profileren.

 

Artikel 2 Inachtneming

Partijen nemen de bepalingen van het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018” in acht.

 

Artikel 3 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen De Stichting en een sponsor waarop De Stichting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Stichting, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van sponsor wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Stichting en sponsor zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 4 Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Een sponsorovereenkomst komt tot stand door een digitale overeenkomst die daarna bekrachtigd wordt door de sponsorfactuur of door middel van een sponsorovereenkomst getekend door beide partijen.
 2. De sponsoring geldt voor een periode van 1 jaar tenzij anders overeengekomen waarbij de datum van de factuur de aanvangsdatum is.
 3. De sponsoring wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode met een opzegtermijn van 1 maand vooraf aan de overeenkomstdatum.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 

 

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Stichting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Stichting stelt de in de overeenkomst afgesproken (communicatie)middelen ter beschikking van de sponsor.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Stichting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De sponsor draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Stichting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de sponsor redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Stichting worden verstrekt.
 5. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Stichting is uit gegaan van door de sponsor verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Stichting kenbaar behoorde te zijn.
 6. Sponsor vrijwaart De Stichting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan sponsor toerekenbaar is.

 

Artikel 6 Opschorting en beëindiging

De Stichting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. De sponsor de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. De sponsor activiteiten uitvoert die in strijd zijn met de algemene normen en waarden die de stichting uitdraagt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst De Stichting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de sponsor de verplichtingen niet zal nakomen.

 

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien sponsor in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de sponsor van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 8 Slotbepaling

Bij eventuele geschillen alsmede in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in de geest van het convenant genoemd in Artikel 2 tot een oplossing trachten te komen.

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring